KÄSKKIRI

14.01.2021 nr 21/01-14

SA Vaba Lava hankekorra muutmine

Tunnistan kehtetuks 20.06.2020 käskkirjaga nr 20/06-20 kinnitatud hankekorra ning kinnitan SA Vaba Lava hankekorra edaspidi järgmiselt:

SA VABA LAVA HANKEKORD

kehtib alates 14.01.2021

1. Üldsätted

1.1. SA Vaba Lava  (edaspidi sihtasutus) hankekorras sätestatakse sihtasutuse riigihangete planeerimise, ettevalmistamise, korraldamise ja hankelepingute sõlmimise põhimõtted ja kord.

1.2. Hankekorda rakendatakse koos riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

1.3. Riigihangete planeerimist, ettevalmistamist ja korraldamist koordineerivad sihtasutuse juht ja haldusjuht, kes koostavad iga-aastase riigihangete plaani (edaspidi hankeplaan).

1.4. Riigihange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena või lihthanke puhul vastavalt riigihanke seaduses sätestatud normidele.

2. Piirmäärad

2.1. Riigihanke piirmäära ületav riigihange on riigihange, mille eeldatav maksumus on asjade või teenuste hankelepingu või ideekonkursi korral vähemalt 60 000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral vähemalt 150 000 eurot ja kontsessioonilepingu korral vähemalt 300 000 eurot.

2.2. Lihthange on riigihange, mille eeldatav maksumus on asjade või teenuste hankelepingu korral vähemalt 30 000 eurot ja ehitustööde hankelepingu või teenuste kontsessioonilepingu korral vähemalt 60 000 eurot, kuid väiksem hankekorra punktis 2.1 nimetatud riigihanke piirmäärast.

2.3. Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- või eriteenuste tellimise riigihange, mille eeldatav maksumus sotsiaalteenuste hankelepingu või kontsessioonilepingu korral on vähemalt 300 000 eurot ning eriteenuste hankelepingu või kontsessioonilepingu korral vähemalt 60 000 eurot. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel lähtutakse hankekorra punktis 7 sätestatud sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korrast.

2.4. Alla lihthanke ning sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäära jääv riigihange on riigihange, mille hankelepingu eeldatav maksumus on väiksem kui hankekorra punktides 2.2 ja 2.3 nimetatud piirmäärad. Nimetatud riigihangete korraldamisel lähtutakse hankekorra punktis 8 sätestatud alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise ning alla sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäära jäävate sotsiaal- ja eriteenuste tellimise korrast.

3. Huvide konflikt

3.1. Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle riigihanke tulemust (edaspidi riigihanke ettevalmistamisse ja korraldamisse kaasatud isik), on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena.

3.2. Hankekorra punktis 3.1. nimetatud erapooletust ja sõltumatust kahjustustava huvide konflikti esinemist eeldatakse juhul, kui riigihanke ettevalmistamisse ja korraldamisse kaasatud isik on riigihankest huvitatud või selles osaleva ettevõtja või tema seadusliku esindaja seotud isik korruptsioonivastase seaduse § 7 mõistes.

3.3. Riigihanke ettevalmistamisse ja korraldamisse kaasatud isikud kohustuvad lähtuma riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest, sh vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti.

3.4. Riigihanke käigus teatavaks saanud info on konfidentsiaalne (kui see pole avalikult kättesaadav).

3.5. Riigihanke ettevalmistamisse ja korraldamisse kaasatud isikud on kohustatud teavitama sihtasutuse juhti ning taandama ennast viivitamatult riigihanke ettevalmistamisest ja korraldamisest, kui talle saab teatavaks või esineb huvide konflikt, mis annab alust kahelda tema erapooletuses ja sõltumatuses.

4. Riigihanke eest vastutavad isikud

4.1. Riigihanke korraldamise eest vastutav isik määratakse riigihanke planeerimisel (hankeplaanis).

4.2. Riigihankega seotud isikud kinnitavad, et nad on tutvunud käesoleva hankekorraga ning neil ei esine huvide konflikti punktis 3 toodule.

4.3. Hankelepingu täitmise eest vastutab üldjuhul valdkonnajuht, kelle vastutusalasse hankeobjekt kuulub.

5. Hankeplaan

5.1. Peale sihtasutuse eelarve kinnitamist esitavad valdkonnajuhid haldusjuhile informatsiooni eelarveaastal kavandatavate riigihangete kohta.

5.2. Sihtasutuse hankeplaan koostatakse pärast punktis 5.1 informatsiooni saamist.

5.3. Hankeplaani kinnitab sihtasutuse juht  üldjuhul igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks.

5.4. Hankeplaanis kajastatakse hankekorra punktides 2.1-2.3. nimetatud riigihanked.

5.5. Hankeplaanis näidatakse ära riigihanke nimetus ja/või hankeobjekti kirjeldus, hankelepingu liik (asjad, teenused, ehitustööd), menetluse liik, hanke algatamise ja hankelepingu täitmise eeldatavad tähtajad (kuu täpsusega)ja vajadusel muud riigihanget iseloomustavad andmed.

5.6. Hankeplaani muudetakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele.

6. Riigihanke korraldamine

6.1. Riigihange korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena.

6.2. Riigihanke korraldamise, hanke eest vastutava isiku ja hankekomisjoni määrab sihtasutuse juht käskkirjaga.

6.3. Hankekomisjon on vähemalt kolme liikmeline. Sihtasutuse juht on komisjoni liige.

6.4. Riigihanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihanke korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist riigihangete seaduses nimetatud vajalikke ülesandeid, s.h. koostama riigihanke alusdokumendid, langetama vajalikud otsused, tegema vajalikud toimingud, esitama riigihankega seotud aruanded.

6.5. Riigihanke lähteülesande, mis sisaldab hanke nimetust, hankeobjekti tehnilist kirjeldust, hankemenetluses osalevatele ettevõtjatele esitatavaid nõudeid, võimalikke pakkumuste hindamiskriteeriume ja muud olulist infot koostamise korraldab valdkonnajuht , kelle vastutusalas hankeobjekt on.

6.6. Hankekomisjon kinnitab hankemenetluse käigus tehtavad otsused.

7. Lihthankemenetluse ning sotsiaal-ja eriteenuste erimenetluse kord

7.1. Lihthanke piirmääraga võrdse või seda ületava eeldatava maksumusega hankelepingu ja kontsessioonilepingu sõlmimisel kohaldatakse riigihangete seaduse 3. peatüki 1. jaos sätestatud

korda.

7.2. Sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmääraga võrdse või seda ületava eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimisel kohaldatakse riigihangete seaduse 3. peatüki 2. jaos sätestatud korda ja sotsiaal- ja eriteenuste kontsessioonilepingu sõlmimisel riigihangete seaduse 4. peatüki 3. jaos sätestatud korda.

8. Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimuse ning alla sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäära jäävate sotsiaal-ja eriteenuste tellimise kord

8.1. Alla lihthanke ning sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäärasid jäävate riigihangete korraldamisel kohaldatakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid selliselt, et riigihanke korraldamisel kaasneks hankijale võimalikult väike halduskoormus, sh aja-, raha- ja tööjõukulu.

8.2. Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000-29 999 eurot ilma käibemaksuta ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on alla 60 000 euro käibemaksuta, tuleb küsida hinnapakkumine vähemalt kahelt isikult. Otsustamisel tuleb lähtuda rahaliste vahendite ratsionaalsest ja säästlikust kasutusest, samuti hinna ja kvaliteedi suhtest.

8.3. Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on alla 5 000 euro, võib küsida hinnapakkumise ühelt isikult, kui hind on mõistlik ja põhjendatud.

9. Hankeleping

9.1. Hankelepingu koostab hanke eest vastutav isik, allkirjastab sihtasutuse juht.

9.2. Hankelepingu täitmise eest vastutav isik määratakse hankelepingus, kus on näidatud mõlema poole kontaktandmed.

9.3. Hankelepingu muutmisel lähtutakse seaduses sätestatud reeglitest.

9.4. Juhul, kui alla lihthanke ning sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäärasid jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korral kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hankelepingut ei sõlmita, siis toimub ostetud asja või tellitud teenuse või ehitustöö eest tasumine tellimuse, üleandmise-vastuvõtmise akti ja/või arve alusel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Märt Meos

juhatuse liige

HANKEPLAAN 2021

nrNimetusHankelepingu liikMenetluse liikVäljakuulutamise aegTäitmise perioodVastutav isikMärkused
1Vaba Lava Narva teatrikeskuse tehnilise varustuse uuendamine ja täiendamineasjadriigihange, avatud menetlusjaanuarmärtsAnneli Kivirand